mângaFrntabacEngtabacExpr.nyön mânganyönmânga tî hônExpr.tabac à prisersnuffing tobacco