vFrnvenir, devenirEngcome, becomegä kötäExpr.vgrandir, devenir adultegrow upgä lûmbâlumbaExpr.vdevenir plus intense, barderheat up, intensifygä naExpr.vamenerbringgä ndêExpr.vchangerto changegä ndurüExpr.1vs'approchercome close2presquealmostgä wênExpr.vdevenir difficile, insupportablebecome difficult, unbearablegä tî bâaExpr.vvenir rendre visitecome for a visitgä zoExpr.vgrandir, devenir maturegrow up