sêndâsɛ.ndan1empreintegue na sênda tîExpr.v1frsuivreEngfollowdefolgen2frmarcher dans les pas de quelqu'unEngfollow someone's footstepsdein jemandes Fußstapfen gehen2tracesêndâ-yêExpr.n1frorigineEngorigindeUrsprung, Abstammung2frscienceEngsciencedeWissenschaft3fondement4science