tev1mangerte gîgîExpr.vfrvivre longtempsEnglive a long lifedelange lebente mbereExpr.v1frs'allierEngmake an alliancedeein Bündnis schließen2frpartager un repas rituelEngshare a ritual mealdean einem rituellen Mahl teilnehmente pëmbë1Expr.vfrsupporter, être stoïqueEngbear, grit one's teethdeertragen, auf die Zähne beißen2mordreMbo ate mabôko tî babâ.A dog bit father's hand.kîri ... teExpr.vfrruminerEngruminate, chew cuddewiederkäuenkîri tî te yâ tî kôbe sô ... meneExpr.vfrruminerEngruminate, chew cuddewiederkäuenndeke tî tëngö âfüngö yêExpr.nfrvautourEngvulturedeGeiersöngö tî yê sô ayeke te zo tëngöExpr.vfrlanciner, faire des élancementsEngthrob (with pain)depochen (vor Schmerzen)te pëmbë2Expr.vfrgrincer, crierEngsqueak (wheel)dequietschente yâ nîExpr.v1frcroquerEngcrunchdeknacken, knabbern2frmâcherEngchewdekauente yeke yekeExpr.vfrronger ; couper avec les dents par petits boutsEnggnawdenagen