Search results for "4.8.3.7"

baa5draw (sword, knife) in anger to attack4.8.3.7

fɔɔ2fɔ̄ːn.5/61axe6.6.3.17.8.34.8.3.76.7.12pickaxe6.6.6

fɔɔ chi baran.all iron axe4.8.3.7

fwii5n.1barrel (of gun), pipe4.8.3.75.2.42exhaust pipe7.2.4.1.1

fwiŋn.club4.8.3.7

gɔŋɛ2ɡɔ́ŋɛ̄pl.gɔŋ21n.5/6lance, spear4.9.4.42.5.36.4.14.8.3.6.12arrow head4.8.3.7

ke2v.draw a pistol4.8.3.7

chimfɛv.load (gun)4.8.3.7

kidoo1bidoon.quiver4.8.3.7

doŋɛv.fit (an arrow or spear in a shaft)4.8.3.7

dzaŋ2n.edges of spear4.8.3.7

kinjɔŋbinjɔŋn.spear with flat head4.8.3.7

fɛshishi2n.hammer of gun4.8.3.7

kiterɛ1handle of a knife4.8.3.75.2.1.3

fimbieeŋ fimbiɛɛŋfìmbjɛ̄ŋmumbieeŋ mumbiɛŋn.arrow4.8.3.76.4.1mbiɛɛŋfimbiɛŋ

kuu5kùːbɛkuun.1/21rope, string (cassette) 6.6.4.14.9.4.46.6.3.15.3.66.2.5.46.7.54.8.3.77.5.4.17.3.2.46.2.47.2.4.2.22wick (of lamp)5.5.73skipping (rope)7.2.1.1.3

mbakambàkàbɛmbakan.1/21sword4.8.3.72butcher's knife6.7.1

mbiɛrɛn.traditional two-sided cutlass4.8.3.7

mfiaaŋ2iron ring at bottom of spear shaft4.8.3.7

mgba11stone type that produces light8.3.3.1.12trigger4.8.3.73harmful2.5.3

nsooŋn.1rod6.6.3.22shaft4.8.3.7
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >