Search results for "16085"

yuusɛ nsɔheat a drum4.2.3.2

zozoki (Loan)bɛzozokin.motorcycle 7.2.4.1.1

yuufii2adj.hairy (person)2.1

yuusɛ2juːsɛv.boil, heat, warm5.5.48.3.42.5.35.2.1.1n'yuusɛyuusi

yuufii11adj.good manners4.3.72whole2.5

yuusɛ1jūːsɛ́juːsɛ1v.be hot2sweat2.2.6

yuufɛv.mental affection, weaken3.4.2.4.1n'yuufɛ

yuusɛ kintsiibe excited about3.4.1.4.2

yuuchɛv.boil, heat5.2.1.1n'yuuchɛ

yɔrɛ waaŋbe eloquently3.5.1.1.7

yufiyufiadj.hairy (person)2.1

yɔrɛ waaŋbe eloquently3.5.1.1.7

yuti fɛinstead of9.6.1.5.2

yunyuun.barn, place above the fireside for drying5.1.1.4

yuubaaadj.make up (fat)8.2.4

yuujùːyúun.termite6.4.5.21.6.1.7comp.ni yuuni2

yumfiv.roof6.5n'yuumfɛ

yɔɔrɛ chi bifibad expression3.4.2.1

yɔrɛjɔɾɛv.speak, talk, say3.1.2.43.5.12.1.1.4n'yɔruyeti