Browse Sari

a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
j
k
l
m
n
ŋ
o
ɔ
p
r
s
t
u
w
y
z

c


chaatʃàːbɛchaan.1/2your father4.1.9.1.2Cfte
chaaasound1.1.3.3
chaabiiadj.thin and ugly8.2.3.3
chaafɛv.soften8.3.6.5
chaafiiadj.thin and shabby8.2.3.3
chaakiitʃàːkìːadj.rough
chaayɛv.smash7.8.1
chabaa, chaabaaadj.scatter8.2.1
chachɛv.hit cloth 5.6.4
chachustar (player)4.2.5
chachu wu nimanly2.6.5.1
chaka chaka chakasound of a rattle4.2.3.5
chakichakitʃàkìtʃàkì ́1adj.very rough2rough6.5.4.1
chaŋv.blunder4.3.6.4
chen.raffia sponge1.5.5
chee1chéen.will2.6.6.33.14.7.8
chee2tʃêːposs.his, her; possessive pronoun third person singular, with nouns of class 5
chee3tʃeːtʃēːv.1pull, drag, draw, take6.6.7.26.6.67.2.4.47.2.5.26.6.3.16.6.7.16.4.5.17.3.2.75.2.36.6.77.3.2.88.2.21.6.1.3.17.1.83.1.2.46.6.5.17.2.1.1.26.6.7.48.2.4.16.6.8.16.6.81.3.37.2.4.2.22drive, paddle7.2.4.1.17.2.4.2.17.3.84.8.2.13inhale, contract5.2.4nchewuchiiti
chee dzɔɔtʃěː dzɔ̀ːv.draw water
chee fi dza fedraw off7.3.3.1
chee fieedrive something7.3.3.5
chee fimbieeŋdraw a bow4.8.3.7
chee kwiŋkwiŋpull along the ground7.3.2.8
chee lɛkuuŋ1draw out8.3.1.92pull out7.5.1.1
chee lɛwepull over7.3.2.8