Vernacular - English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
'

c


calabash1. gbaŋa 2. gbaŋkoguŋ 3. gbampʋla
calabash spoondasɔhɔ
calabash with small openinggbanloŋ
calculate1dɩɩsɛ2ŋaa kʋnta
calf (of cow)nɛbie
calf (of the leg)naakʋɔlʋŋ
calicogɛrɩpɛpʋla
callyɩ́rɛ́
call fowls (by moving the tongue up and down in a rapid motion)1. kɛɛsɛ 2. kɩrɩsɛ
call sb. namestʋʋsɛ nʋʋ
calm1chɩm2sɔm3pɛmɛɛ4sigili
camelbʋntaŋŋa
camerafoto, kamɩra
camp n.buguŋ
camp v.1. ŋmoo buguŋ 2. hɔŋ
can n.kɔŋkɔŋ
can v.wuo
canary birdtɩɩta
cancel1birigi, birige ta2gire ta3dɩsa ta
cancertʋɔŋ naawɩɩlɩnʋgʋŋ
candidate1. paatɩ sɩpaalaara 2. nʋʋ sɩ chɛ tɩntɩŋŋaa
candlekandɩl
canechɩba
cane rataarɩŋ
capnyunchuulo