Vernacular - English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
'

q


quailjɩmpɩrɩwɩɩ
quantity1yuŋuŋ2kɩaa niiŋ
quarrel n.yuosuŋ
quarrel v.yuo dɔŋɔ
quarrelsome personniijɩgɛtɩɩna
quarrytabɩaa dɩyɛrɩŋ
quarter1jachigiŋ2kʋa ba sɩ kaa kpaa bʋnɛsɛ
quarters1. soojaba dɩɩsɩŋ 2. dɩɩsɩŋ
quaverchel
queenhakuoro
queerkperi
quenchdɩsɛ
questionwʋpɩɛsɩŋ
queue n.folii
queue v.kɩɛlɛ
quicklɩma
quickly1lɩma lɩma2lagɩ lagɩ
quickly and superficially (do sth.)pesi
quiet (be)tɔrɛ
quietly1siyeuu2fʋɩɩ3kurum4chim chim5sɔm6sigi sigi
quit1vɩa2leŋ
quiverhuoŋ