Vernacular - English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
'

r


riddles in songjembiiŋ
ridejɩl
ridge of the nosemɩɩdaaŋ
ridicule1sieri2mɔŋ ... lɛ
ridiculous1kɛŋ mɔmʋŋ
ridiculous2wʋchʋra, bɩ sɩaa kɛnɛ
riflemarɩfa
right from ...a chɩŋ ...
right handnadiiŋ
righteousnesstʋɔpʋla
ring n.neniipɩrɩŋ
ring a bell v.ŋmoo bimbelimiŋ
ringwormdʋdɔɔŋ
rinseyegili
riottawɛɩ
rip offpolli
ripe1. fɩɛsɛ 2. bɩɩ
ripe fruit of the shea treebabɩlɩŋ
ripen (corn)bʋ́gɛ́
ripen properlymʋɔrɛ
rise1sii2kuu3pʋɔrɛ
rise (sun)pɔsɛ
ritual uncleannessŋmʋsʋŋ
rival1hadɔŋɔ2korumbaala
river1fuoŋ2mʋga