Vernacular - English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
'

r


reap1ta2kʋŋ3daarɛ
rear adj.harɩŋ
rear v.dɩ́ɛsɛ́
reason n.wɩɩ la sɩ tɩɩ
reason v.bɩɩnɛ
reasonable1kɛŋ wʋjɩmɩŋ2kɛŋ sɩaa
rebel v.1. bɩ sɛyɛ 2. bɩ niiŋ sɛyɛ
rebuild sth. which was fallen1chʋ́ʋlɛ́2paa saa
rebuke1kpɩa nʋʋ lɛ2bʋl...teeŋ
recallliisi
recede1. tuu 2. mɩɩrɛ harɩŋ
receivelaa
receive readilychaga laa
recently1duo2duo deeŋ tɛgɛɛ3duomuŋ
recitecfreadkarɩmɛ
recklesspiri piri
reckon1. bɩɩnɛ 2. kaa chɔgɩsɛ
reclaimmɩɩra laa
reclinepɩna yelli
recognisejɩŋ
recollectliisi
recommenddagɛ arɩ ... zɔmɔ
reconcile v.bʋla nɩɩ
reconciledsɩŋ
record n.wʋŋmʋsa bilee