Vernacular - English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
'

r


renew1wasa ŋaa2chɩsɛ
renouncevɩa
renovatewasɛ
renowned person1. nɩnyuŋ 2. nɩfɩaŋ
rent n.dɩa chɩmɩŋ
rent v.time laa
repairwasɛ
repeat1. bɩra ŋaa 2. bɩra bʋl
repeatedlyyíe
repelkiri
repentbɩrɩma lɩɩ
reply1mɩɩra bʋl2mɩɩra ŋmʋnsa pa
report n.wɩaa ba sɩ ŋmʋnsa a mʋ tɩgɛ ...lɛ
report v.1. bʋla pa 2. ŋmʋnsa pa
reporternɩɩla sɩɩ paa duosoo
represent1. chɩŋ ... naasɩŋ 2. chɩŋ ... nyuŋ lɛ
representative1. nʋʋ sɩ chɩŋ nʋʋ naasɩŋ 2. nʋʋ sɩ chɩŋ nʋʋ nyuŋ lɛ
reprimandbʋl...teeŋ arɩ baanɩŋ
reproduce1lʋl2bɩra ŋaa
reprovejoŋ cheeriŋ pa
reptiletinteeŋ tuuro
repudiatevɩa ta
reputationyɩrɩŋ
request1. pɩɛsa laa 2. pɩɛsa chɛ
requirechɛ