Vernacular - English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
'

r


retarded childtadɩma
retire1. leŋ tɩntɩŋŋaa 2. wiesi tɩntɩŋŋaa lɛ
retreatmɩɩrɛ harɩŋ
returnmɩɩrɛ
reveal1kaa dagɛ2dagɛ3puori bʋbʋɔŋ
revelationwʋfaalɩŋ sɩ kʋ lɩɩ
revenge1paa tʋɔrʋŋ2ŋaa tiŋ
revenuemoribiee ŋ sɩ na
reversemɩɩrɛ harɩŋ
revisewasa beŋ
revisitdaasɛ
revivalWɩa wɩaa sɩ nyaasɛ nɩaa nyuŋ 2. nyunyaasɛ
revive1bɩra kɛŋ doluŋ2bɩra chʋʋlɛ
revolt n.yuosuŋ
revolt v.hɛ yuosuŋ
reward n.1. time 2. siilee
reward v.1. tiŋ 2. siili
rheumatismnaachɩnchɛnsɩŋ
rib1sɛmpɛrɩbiiŋ2sɛmbiiŋ
ricemiiriŋ
rich1jigi2kuori
rich person1kʋkɛnnɛ2kɩaa tɩɩna3kuoro
richesdʋa
rid (get) v.lɩɩsa .... ta
riddlenamaga