Browse

There are three ways you can browse the dictionary ...

 

Browse from Vernacular

Browse from English

Browse by Semantic Domains

Browse Sisaala - English

A
B
C
D
E
Ɛ
F
G
H
Ɩ
J
K
L
M
N
Ŋ
O
P
S
T
U
Ʋ
V
W
Y
Z

K


kpesivto shakeƲ kpesi ʋ gɛrɩŋ dɩ disiniŋ lɩɩ.She shook her dress to get the dust off.
kpesi bʋan, place where wild animals go to lick the ground
kpeyecfwawɛɩn, leopard
kpɛɛŋn, 1gambling2a card game
kpɛ́rɛ́v1to boil sth.Pɩa la ka kpɛrɛ nɛ.The yam is boiling.2to stand near, to stand closeBile chɩna kpɛrɛ ʋ nyɩmma nɛ.The child is standing close to his father.
kpɛ̀rɛ̀cfwulimiv1to cut verticallyKɛŋ nammɩa la kpɛrɛ.Cut the meat.2to operate, vaccinate (med.)Asibiti lɛ ba kpɛrɛ nɩaa.In the Health Centre they operate on people.
-kpɛrɛba-nounsfxa pair of sth.nɛntɛŋkpɛrɛbapair of shoes
kpɛrɩsɛvto squashBoro kpɛrɩsɛ ʋ neniiŋ nɛ.The door squashed his finger.
kpirimivto kneel downHaal la tuu kpirimi kuoro sɩpaaŋ.The woman knelt down in front of the chief.
kpiseeadv.to be very thick, poorly madePupoi la ŋaa kpisee nɛ.The pot is very thick and poorly moulded.
kpɩav1shout, rebukeMɩ kpɩaʋ lɛ.I rebuked him. I shouted at him.2to be better (than)Kʋdiile la bɩ yʋgɛ, ama ʋ kpɩa pɛɩ.There is not much food, but it is better than nothing.3to be well, better (health)Ʋ nyuŋ dɩa wɩa nɛ, ama ʋ kpɩa nɛ jɩnɩŋ.He had a headache yesterday, but today he is better.4to thunderDuonuŋ fa kpɩa nɛ.It thundered.
kpɩɛraan.sg.finery (clothes, jewellery)
kpɩɛrɛv1to put on, dress nicely, adorn, decorateMʋ kpɩɛrɛ jaaba la.Go and put the trappings on the horse.2to pluck leavesKpɩɛrɛ jɔgɔ la dɩ la chɔ.Pluck the bean leaves so that we cook them.
kpɩɛsɩŋn, shakles
kpɩɩkpɩɩn, 1a smelling insect, stinkbug2mongoose
kpɩɩnɛcfdudunsilɔsɛluluosivto scrape out, scourƲ kpɩɩnɛ hɛnɛ.She scraped the pot out.
kpɩlan, fan palm
kpɩlɩɩadv.exposed, exhibitedƲ kori moribii la kpɩlɩɩ nɛ.He exposed the money.
kpɩllɛvto be foolishBile kpɩlla nɛ.The child is foolish.
kpɩmadv.firmVɔɔ kɩalɩŋ kpɩm.Tie the things firmly.
kpɩŋkpaanɩŋn, facial or tribal mark
kpɩrɩkɩlɩɩn, blood plum
kpɩrɩntɩŋadv.tasty (food)Kʋdiile la ŋaa kpɩrɩntɩŋ.The food is tasty.Ʋ chɔ dɩsɩŋ kpɩrɩntɩŋ.She cooked tasty soup.
kpuluŋkpoguluŋn, shuttle