English - Vernacular


*
(
[
1
2
a
b
c
d
'
e
ɛ
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

1


1. abouta mʋ tɩgɛ ... lɛcj phrconcerning, aboutƲ magɛ namaga a mʋ tɩgɛ baal la sɩ mʋ Kʋmasɩ lɛ.He told a proverb about the man who went to Kumasi.Vɛŋ lɩma a mʋ tɩgɛ nɩalɩŋ lɛ.Go quickly so that you can catch up with the others.