Vernacular - English


Ɛ


ɛɛinterr.how?Ɛɛ nɛ ŋ ŋaa a kɛŋ chuoŋ la?How did you manage to catch that rabbit?
ɛɛsɛvto growl, croakƐɛsɛ dɩ jimii la kʋ jʋʋ.Croak for the chicken to come in.