Vernacular - English


L


lɩɩfooluŋnbathing water
lɩɩfooridɩacfbanjɩrafɩfɩɩlɩŋnbathroom
lɩɩfooronbaptizer
lɩɩjɩnana pool, dam, etc, which never dries up, sea
lɩɩlɛcfgalɩmɛvto behave or speak foolishlyBaal la lɩɩla nɛ.The man is behaving foolisly.4.3Behavior
lɩɩlibenwaterway, watercourse
lɩɩlooronperson who pours the libation
lɩɩmɩŋnbile2.1Body
lɩɩndaboronboat (also daboro), dug-out canoe6.7.9Machine
lɩɩnɛŋnhippopotamus1.6.1.1Mammal
lɩɩnyʋalʋŋndrinking water
lɩɩnyʋasʋŋnthirst5.2.2.7Drink
lɩɩŋnwaterŊaa lɩɩŋ pɩmɛ dɩ mɩ nyʋa.Give me water to drink.1.3Water
lɩɩŋ niiŋncoast1.3.1.3River
lɩɩŋaarʋ/lɩɩŋaaranperson who looks after sb., maid2Person
lɩɩpeliŋnwave (on water)1.3.2.4Wave
lɩɩpɛllɩ-libenriver bed, water course1.2.1.4Valley
lɩɩrɛv1to interfereBɛɛ nɛ tɩɩ ŋ lɩlɩɩrɛ wɩɩ la lɛ ŋɩɩ?Why do you interfere in this matter?2to let sb. downBaal la lɩɩrɛla, ʋ sɩ ʋ jaŋ kɛnla kaa mʋ Kumasi aŋ vɩa.The man let us down. He said he would take us to Kumasi and then refused.
lɩ́ɩsɛ́v1to remove, pick up, take outMá lɩɩsɛ pɩaa pɩmɛ.Give me some yams.7.5.2.4Remove, take apart2to pick, appointKuoro lɩɩsɛ ʋ kʋhɩasɩŋ.The chief chose his elders.4.5.3.4Appoint, delegate3to pick out, separateMɩ jaŋ wuo pɛrɛ lɩɩsɛ mɩaa yaŋ tʋɔŋ.I can weed out the grass from the millet.4.4.2.5Separate, alone4to explainƲ lɩɩsɛ namaga la bʋbʋɔŋ.He explained the riddle.3.5.1.2.3Explain
lɩ̀ɩsɛ̀vto sift in waterLɩɩsɛ miiriŋ a lɩɩsɛ tabɩaa kala.Sort out the rice and remove the stones.
lɩɩsɛ ... ta1v phrto excludeMɩ lɩɩsɩŋ ta, ama la kala jaŋ mʋ Bugojaŋ jɩnɩŋ.We will all go to Bugobele today, except for you.7.5.2.4Remove, take apart2vto reduce, subtractMá lɩɩsɛ pɩa la yalɩŋ ta pɩmɛ.Reduce the price of the yam for me.
lɩɩsɛ jɩataidunconcernedBaa bʋl wɩaa, ka ʋ lɩɩsɛ jɩata.They are talking to him but he is unconcerned.