Vernacular - English


N


-nyʋɔlʋŋnsfx1drinking pot, jar2a kind of tree1.5.1Tree3fetish to protect the farm.
nyʋɔsʋŋnsmoke
nyʋra nyʋraadjvery roughNyɩba ŋaa nyʋra nyʋra nɛ.A crocodile is knobbly.
nyʋʋlʋŋnshoot, sprout of plant
-nyʋʋŋrtsfxfood without oilsuonnyʋʋnʋŋboiled beans without oil.
nyʋʋrɛvto touch with a rough thingSɩ́ nyupʋnaa kaa nyʋʋrɛmɛ.Do not touch me with your hair.
nyʋʋrʋŋcflɩɩbanprofit, benefit
nyʋʋsɛcfnyʋgɛvto smellLaa kʋ la nyʋʋsa na.Take it and smell it, then you will see.