Vernacular - English


N


-nɛnɩŋnsfxfruit1.5.5Parts of a plant
nɛntɛbɩŋnsandal, shoe
nɛntɛmpuruŋnclosed-in shoes
nɛntɛŋkɔsʋŋnworn out sandal or shoe
nɛŋ1cflʋ̀lncow1.6.1.1Mammal
nɛŋ2vbear fruitTɩa la chɛ dɩ ʋ nɛŋ nɛ.The tree is about to bear fruit.1.5.1Tree
nɛŋŋmɩaŋnmedicinal leaf1.5Plant2.5Health2.5.7.3Medicinal plants
nɛpɔrʋŋnyoung cow1.6.1.1Mammal
nɛ̀rɛ̀vto be fat, stoutƲ dii kʋdiilee kɩŋkɛŋ, ŋɩɩ nɛ tɩɩ ʋ nɛrɛ ŋɩɩ.He ate lots of food, that is why he is so fat.2.2Body functions
nɛrɩgɛvto try, attemptLeŋ la nɛrɩgɛ a mʋ Tumu.Let us try to go to Tumu.
nɛsɛcfbanɛsɛnumfour (when counting, cf. banɛsɛ)
nɛtɔɔrɔnvet (animal doctor)2Person
nibecf-nibinumnine (when counting, cf. nibi)
-nibicfnibenumsfxnine (with a noun)
nibimiŋnumninthbiinibimiŋthe ninth child
nihilɩɛrɛngreat-grandchild2Person
nihiŋngrandchild2Person
niibieriŋnhem
niibʋlʋŋnspeech, word
niichɛbɛnslur3.5.1.1.6Speech style
niidoluŋnargument
niihaaŋnempty stomach
niihɛmɩŋntastebud2.1Body
niijɩgɛ tɩɩnanquarrelsome person, trouble maker, provocator2Person
niijɩgɩŋnprovocation2Person