Vernacular - English


P


pʋrɩgɛvto be plentyNammɩa pʋrɩga nɛ Tumu lɛ jɩnɩŋ.There is plenty of meat in Tumu today.
pʋrɩsɛvto puff Sɩ́ mɩ pʋrɩsʋ.Don't puff at me.
pʋsʋŋ dɔgɩtanveterinary doctor2Person
pʋʋbiiŋna beelike insect1.6.1.7Insect
pʋ́ʋrámod vimmediatelyMɩ tʋʋsɛ bile nɛ, ʋ pʋʋra na baanɩŋ.When I insulted the child he lost his temper immediately.
pʋ̀ʋrɛ̀v1to scratchBosuŋ dɩmʋ nɛ, ʋ pʋpʋʋrɛ ʋ yaraa.Mosquitoes bit him and he is scratching himself.2to criticise severelyBa pʋʋrɛ bile.They criticised the boy severely.3to fryMɩɩ pʋʋrɛ nammɩa nɛ.I am frying meat.4to prepare a delicious mealMɩɩ chɛ mɩ pʋʋrɛ kʋdiilee nɛ a pɩ mɩ bala.I want to prepare a delicious meal for my husband.
pʋ̀ʋsɛ̀cfkpʋrɛŋmɛrɛv1to swellMɩ neniiŋ pʋʋsɛ mʋa nɛ.My finger is a little swollen.2.5Health2.5.1Sick2to blowƲ pʋʋsɛ peliŋ hɛ tiila lɛ dʋʋ fɩɛlɛ.He blew in the tea so that it would get cold.3to publicly declare a young woman pregnant for the first time.Ba pʋʋsɛ tolo la nɛ.They have publicly declared the young lady pregnant.
pʋʋsɛ niiŋidto withdraw an oath or curse invoked on sb.Ʋ ŋmɩɛsa nɛ ba ŋaa lɩɩŋ pʋ ʋ pʋʋsɛ niiŋ.He made an oath and they gave him water for him to revoke it.
pʋʋsɛ, pʋʋsa ... tav phr1to spit out sth. firmƲ jaŋ pʋʋsɛ mɩaa ta.He will spit out the millet.2to remove by blowingƲ pʋʋsɛ mɩa la kɔlɔɔ ta nɛ.He blew the chaff of the millet away.