Vernacular - English


P


pisinucfamisiŋnhalfpenny (half a pesewa)6.8.6Money
pɩavto searchMɩ pɩa dɩa kala nɛ aŋ bɩ mɩ moribii la na.I searched the whole room but did not find the money.
pɩa naidto investigate, to look into sth.Má leŋ la pɩana wɩɩ la.Let us investigate the matter.
pɩa pɩaadv.tastelessDɩsɩ la yie ŋaa nɛ pɩa pɩa.The soup is tasteless.
pɩɛgɛv1to cross sb.'s pathSɩ́ mɩ pɩɛgʋ.Don't cross my path.2to part, to get away fromBɛɛ nɛ tɩɩ ŋ wʋwalɩmɛ ŋ pɩɛgɛmɛ bal?Why are you trying to get away from me?3to find one's way through a crowdAŋkara lɛ luoriba yie pɩɛgɛ dɔŋɔ bɩbal nɛ.In Accra the traffic comes from all directions.
pɩɛnɛvto comfort, to pamperMɩ nandɔŋɔ naaŋ sʋba, mɩ pɩpɩɛnʋ.My friend's mother died so I am comforting him.
pɩɛrɛvto give a very small amount or quantity, to grudge, stintPɩɛrɛ mʋa pɩmɛ.Give me a little.
pɩɛsɛcfsʋlvto ask, to interrogate, to inquireMá mʋ pɩɛsɛ baal la na ʋ jaŋ kʋ na la.Go and ask the man whether he is coming to see us.
pɩɩderiŋntuber of yam1.5.5Parts of a plant
pɩɩdohonyam set
pɩɩgbaŋanhundred pieces of yam
pɩɩlɩɩŋvfresh yam1.5.3Grass, herb, vine
pɩɩnacfhaŋkurikenyirinpatience, enduranceBaal la kɛŋ pɩɩna.The man has patience.
pɩɩnɛvto spin, twist ropeHaal la ka pɩɩnɛ ŋmɛnɩŋ nɛ.The woman is spinning thread.
pɩɩŋcfagɩsɩŋnyam (gen term)pɩɩtiliŋ/pɩɩtileeslice of unpeeled cooked yam1.5Plant
pɩɩpɩnyɩlɩŋnyam heap/mount
pɩɩsanfinger bell
pɩɩsɛnto purify, cleanse, make ritually clean
pɩɩtiliŋna slice of cooked yam
pɩɩwasɩŋroasted yam
pɩɩyaŋnnew field for yam
pɩlvto beat down on sth.Ʋ pɩl tinteeŋ arɩ pɩlɩŋ.He beat the floor with a mallet.
pɩl pɩl pɩladv.very shinyƲ neniipɩrɩŋ tʋl pɩl pɩl pɩl.Her ring is very shiny.
pɩlayan(Eng.) pliers