Sisaala - English


A
B
ch
D
E
Ɛ
F
G
gb
H
Ɩ
J
K
kp
L
M
N
ny
Ŋ
ŋm
O
P
S
T
U
Ʋ
V
W
Y
Z

kp


kpaacfpɔɩpɔrɛvto share, divide, distributeƲ kpaa nammɩa.He shared the meat.
kpaa magɛ dɔŋɔv phrhalf, middleKeri chɛnfɛnɩɩ la kpaa magɛ dɔŋɔ.Cut the soap in the middle.
kpaakpan, palmnut
kpaalɩŋn, 1pot with a flat bottom 2one's share or portionƲ laa ʋ kpaalɩŋ nɛ.He collected his share.
kpaanɛv1to be inquisitive Sɩ́ wɩaa lɛ ŋɩɩ kpaanɛ.Don't be inquisitive.2to find out, to investigateMá leŋ la kpaanɛ wɩɩ la na.Let's investigate the matter.
-kpaaŋcf-kɩaŋ -kɔsʋŋ-adjsfx broken, worn out, wretchedpupokpaarɩŋbroken potsluori kpaaŋrickety car
kpaarɛv1to sacrifice (to a fetish)Bʋa bɛɛ nɛ ŋ yie kpaarɛ tɔmʋŋ?At what time do you sacrifice to the idol?2to spill ontoLɩɩla bɩsa kpaarɛ mɩ nyuŋ lɛ.The water was spilling onto my head.
kpáasàn, whip, rod
kpáasɛ́ v1hit, strikeƲʋ kpaasɛ kpasa nɛ.He is hammering a nail into a chair.2to do carpentryMɩɩ chɛ dɩ mɩ kpaasɛ boro nɛ.I want to make a door.3to roof (with roofing sheets)Kapɛnta kpaasɛ mɩ dɩa.The carpenter roofed my house.á
kpachagɩsaan, 1fork of a branch2waist
kpàgán, gravel
kpàgɛ̀vnear, close (to be)Má mʋ kpaga na.Go near it and see.
kpagɩnyɩlɩŋn, rocky ground
kpagɩŋn, a kind of tree
kpalv1to bribeMɩ nyɩmma dɩa mʋ kpal sarɩyadiiru la nɛ.My father went to the magistrate yesterday and bribed him.2to get hardDɩ ŋ nɛ gbaa kparɩkpʋrʋŋ a joŋ kɩaa daŋ ʋ nyuŋ, ʋ jaŋ kpal.If you make a mount and put sth. on it, it will harden.
kpalan, finger bell
kpalaan.sg.1payment for sth.2bribery
kpalɩmɩɩŋn, a kind of millet for brewing pito
kpalɩŋn, sling, catapult
kpalɩŋ tabɩɩŋn, sling-stone
kpallɛvto flatten a metalKpallɛ mɩ pire niiŋ pɩmɛ.Flatten the edge of my hoe blade for me.
kpamboiŋn, hole broken into a wall (used as entrance or window), exit
kpammulon, a kind of bird with red feathers
-kpammulo-nounsfxa kind of yampɩɩkpammuloa kind of yam