chʋasa chʋasaadv.bit by bitBa bɩ moribie la kɩɛsa hɛ dɔŋɔ bala, ba kɩɛsɛ chʋasa chʋasa. They did not contribute the money at once, they did it bit by bit.