naabʋɔlaarɩŋtempat this very moment, at the momentMɩ bɩ jaŋ wuo na moribiiŋ naabʋɔlaarɩŋ deemba lɛ.I cannot get money at this very moment.