kàgɛ̀vto be over matured (e.g. fruit)Dɩ ŋmɛnɩŋ nɛ kaga, ŋ bɩra bɩ wuo kaa chɔ dɩsɩŋ.When okra is over matured you cannot use it to cook soup any more.