chaasɛv1to combMɩ jaŋ chaasɛ mɩ nyuŋ.I am going to comb my hair.2to face towardsLuori la chaasɛ Kʋmasɩ nɛ.The lorry is facing towards Kumasi.