kpáasɛ́v1hit, strikeƲʋ kpaasɛ kpasa nɛ.He is hammering a nail into a chair.2to do carpentryMɩɩ chɛ dɩ mɩ kpaasɛ boro nɛ.I want to make a door.3to roof (with roofing sheets)Kapɛnta kpaasɛ mɩ dɩa.The carpenter roofed my house.