a chɩŋcfa lɩɩa yie suomitemp. phr.sinceA chɩŋ chʋchʋɔŋ kala mɩ ha bɩ kɩaa die.Since morning I have not eaten anything.a chɩŋ ... kaa kɔfrom ... untilA chɩŋ chʋchʋɔŋ kaa kɔ mɩ ha bɩ lɩɩŋ nyʋa.From morning until now I have not drunk any water.