kpalv1to bribeMɩ nyɩmma dɩa mʋ kpal sarɩyadiiru la nɛ.My father went to the magistrate yesterday and bribed him.2to get hardDɩ ŋ nɛ gbaa kparɩkpʋrʋŋ a joŋ kɩaa daŋ ʋ nyuŋ, ʋ jaŋ kpal.If you make a mount and put sth. on it, it will harden.