karɩmɛv1to readKarɩmɛ buku la mɩ na ŋ jɩŋ karɩmɩŋ nɛɛ.Read the book so that I can see whether you can read.2to teachLaa karɩmɛ la hambiisiŋ nɛ.We are teaching our children.