kʋ́ʋrɛ́v1to shrinkƲ gɛrɩ la kʋʋra nɛ.His cloth shrank.2to curl oneself up, huddleWaarɩŋ hɛ nɩmɛ, ŋɩɩ nɛ tɩɩ ʋ kʋʋrɛ.He is cold, that is why he curled up.