kpʋrɛcfŋmɛrɛpʋ̀ʋsɛ̀v1to swellTabɩɩŋ nɛ yagɛ ʋ tile lɛ, ʋ kpʋrɛ.A stone hit his forehead, now it is swollen.2to gargleƲ yiikoro hɩla nɛ, ʋ kpʋrɛ daalusuŋ.His throat was dry, so he gargled with medicine.