zʋgʋlɛcflɩɛrɛvto lose weight, be sicklyBile bɩ waa, aŋ ka ʋ naaŋ kɛŋ luoruŋ, ŋɩɩ nɛ tɩɩ ʋ zʋgʋlɛ.The child had not been weaned yet, when his mother became pregnant again, that is why he lost weight.