pɔrɛcfkpaapɔɩv1to take part of sth.Baal la pɔrɛ nɩalɩŋ dɔnsʋŋ kaa mʋ ʋ baga.The man took some of the people to his farm.2to part, separateLa dɩ mɩ nandɔŋɔ pɔrɛ dɔŋɔ lɛ nɛ.I and my friend separated from each other.