dienicfvdelay, lastMɩ nɛ mʋ dɩa, mɩ jaŋ dieni.When I go home it will be for a long timeDɩ ŋ nɛ yɛrɛ ŋ gɛrɩla woruŋ, ʋ jaŋ dieni.If you sew your dress well, it will last.