dagɛv1to show, to illustrate, to describeDagɛ baal la wombiiŋ dɩ ʋ mʋ.Show the man the way to go.2to teach, to correct, to educate, to disciplne, to admonishDagɛ ŋ bile dɩ ʋ sɩ́ wʋbɔŋŋɔɔ ŋɩŋaa.Teach your child not to do wrong.3to criticizeTintinnɩhɩaŋ la daga arɩ mɩ bɩ tɩntɩŋŋaa jɩŋ.My boss criticized me for not knowing how to work.