a mʋ tɩgɛ ... lɛcj phrconcerning, aboutƲ magɛ namaga a mʋ tɩgɛ baal la sɩ mʋ Kʋmasɩ lɛ.He told a proverb about the man who went to Kumasi.Vɛŋ lɩma a mʋ tɩgɛ nɩalɩŋ lɛ.Go quickly so that you can catch up with the others.