pʋ́ʋrátemporal pron.immediatelyMɩ sɩ tʋʋsɛ bile nɛ, ʋ pʋʋra na baanɩŋ.When I insulted the child, he lost his temper immediately.