chʋgɛcfsorivto take down (e.g. a load on head) remove (a pot from fire)Kʋ pɛ mɩ lɛ dɩ la chʋgɛ mɩ kɩaa.Come and help me to take the things (off my head).