kpaarɛv1to sacrifice (to a fetish)Bʋa bɛɛ nɛ ŋ yie kpaarɛ tɔmʋŋ?At what time do you sacrifice to the idol?2to spill ontoLɩɩla bɩsa kpaarɛ mɩ nyuŋ lɛ.The water was spilling onto my head.