a lɩɩcfa chɩŋa yie suomitemp. phr.1sincea lɩɩ chʋchʋɔŋ a kaa mʋ dɩdaanɩŋfrom morning to evening2from ... onwardsA lɩɩ jɩnɩŋ a kaa mʋ mɩ bɩra bɩ jaŋ gaa.From today on I will not steal any more.