Chizigula - English


?
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
v
w
x
y
z

a


alfu kumi na shanoNofifteen thousand (15,000)Mali yenyu ni vihi? -- Alfu kumi na shano dala.How much is your brideprice? -- $15,000.Nadaiywa alfu kumi na shano.I'm owed $15,000.See alternate pronunciation: elfu kumi na shano.
alfu mbiriNotwo thousand (2000)Chishirikishwa mwe di kampani dino mwaka wa alfu mbiri na mbiri.We were integrated into this company in the year of two thousand and two (2002).Mwaka wa alfu mbiri na mnane Wasuldani watutukiswa kwigalwa kwao.In the year 2008, the Sudanese were loaded up in great numbers to be driven to their homeland.Kwanziya mwaka wa alfu mbiri nanne naishi Aidhaho.Starting in the year two thousand and four (2004) I've lived in Idaho.Akaunti za wanangu zose zina alfu mbiri mbiri.The accounts of my children have two thousand [dollars] apiece.alfu mbiri na mirongo miditwenty twenty (2020)See alternate pronunciation: elfu mbiri.
alfu mbokoloNoone hundred thousand (100,000)Biyashara yangu ni ya alfu mbokolo.My business is worth one hundred thousand [dollars].Biyashara yangu yeresa alfu mbokolo.My business produced one hundred thousand [dollars].Sidura alfu mbokolo kwa miyaka kumi.I've saved one hundred thousand [dollars] in ten years.See alternate pronunciation: elfu mbokolo.
alfu mbokolo chendaNonine hundred thousand (900,000)Mwaka ukwiza nanigule nyumba ya alfu mbokolo chenda.Next year I'll purchase a house worth nine hundred thousand [dollars].See alternate pronunciation: elfu mbokolo chenda.
alfu mbokolo mbiriNotwo hundred thousand (200,000)Mshahara wa wafanya kazi wano ni alfu mbokolo mbiri.The salary of these employees is two hundred thousand [dollars].Chipata msango wa alfu mbokolo mbiri kwa sirikali.We got a grant of two hundred thousand [dollars] from the government.See alternate pronunciation: mbokolo mbiri alfu.
alfu mbokolo ntratuNothree hundred thousand (300,000)Alfu mbokolo ntratu sizilava zaka kwa wayatima.Three hundred thousand [dollars] I gave out as charity to orphans.See alternate pronunciation: mbokolo ntratu alfu.
alfu mfungateNoseven thousand (7000)Luvi naunga nikagule moto wa alfu mfungate.Tomorrow I want to go purchase a motorcycle for seven thousand [dollars].See alternate pronunciation: elfu mfungate.
alfu mirongo chendaNoninety thousand (90,000)Wadaha ukazenga mahali, niyo wafungula mgahawa wa hande za chi Afrika kwa alfu mirongo chenda.You can build a place, and then open a restaurant of African food for ninety thousand [dollars].See alternate pronunciation: elfu mirongo chenda.
alfu mirongo mfungateNoseventy thousand (70,000)Kwa biyashara yangu nifungule nengirwa ni alfu mirongo mfungate mwe miezi mishano faida.From my business that I opened I take in seventy thousand [dollars] profit in five months.See alternate pronunciation: elfu mirongo mfungate.
alfu mirongo midiNotwenty thousand (20,000)Mwe bengi mwikigwa alfu mirongo midi.In the bank there's been deposited twenty thousand [dollars].See alternate pronunciation: elfu mirongo midi.
alfu mirongo minneNoforty thousand (40,000)Alfu mirongo minne zadaha zikakusomeza koleji kwa miyaka minne au mishano.Forty thousand [dollars] can allow you to study in college for four or five years.See alternate pronunciation: elfu mirongo minne.
alfu mirongo mishanoNofifty thousand (50,000)Sisigaza alfu mirongo mishano kwa kubinda nyumba ino.I have fifty thousand [dollars] left to finish [paying off] this house.See alternate pronunciation: elfu mirongo mishano.
alfu mirongo mitatuNothirty thousand (30,000)Simtumira wau alfu mirongo mitatu akongere biyashara mwe Tanzaniya Handeni.I sent grandma thirty thousand [dollars] to start a business in Handeni, Tanzania.See alternate pronunciation: elfu mirongo mitatu.
alfu mirongo mnaneNoeighty thousand (80,000)Sizenga nyumba mnane, na kekila nyumba nataga kwa alfu mirongo mnane.I built eight houses, and each and every house I'm selling for eighty thousand [dollars].See alternate pronunciation: elfu mirongo mnane.
alfu mirongo mtandatuNosixty thousand (60,000)Masarufu ya wanangu ni alfu mirongo mtandatu kwa mwaka.The allowance for my family is sixty thousand a year.See alternate pronunciation: elfu mirongo mtandatu.
alfu mnaneNoeight thousand (8000)Msekwa kagula gari kulu dya mkono wa kaidi kwa alfu mnane.Msekwa bought a big used car for eight thousand [dollars].See alternate pronunciation: elfu mnane.
alfu mtandatuNosix thousand (6000)Mtenderwa masomo yake ya koleji yamsoera alfu mtandatu kwa mwaka.Mtenderwa's studies at college took six thousand [dollars] a year from her.See alternate pronunciation: elfu mtandatu.
alfu na mbokoloNoeleven hundred (1100)Mwigala teksi yuno apata alfu na mbokolo faida kwa sitimana mbiri.This taxi driver gets eleven hundred [dollars] profit for two weeks.See alternate pronunciation: elfu na mbokolo
alfu na mbokolo chendaNonineteen hundred (1900 = one thousand nine hundred)Mo mwaka wa alfu na mbokolo chenda na mirongo chenda wantru wengi nawana warediyo.In the nineteen nineties (1990s) many people had little radios.Mwaka wa alfu (imwenga) na mbokolo chenda mirongo mtandatu na mbiri (1962), "Mohammad Ali" na "George Logan" wabuntrana.In the year 1962, Mohammad Ali and George Logan boxed each other.alfu na mbokolo chenda mirongo midi na mfungate (1927) ama alfu na mbokol chenda mirongo midi na mnane (1928)nineteen hundred and twenty-seven (1927) or nineteen hundred and twenty-eight (1928)See alternate pronunciation: elfu na mbokolo chenda.
alfu na mbokolo mbiri Notwelve hundred (1200)Mshahara wako ni vihi? -- Ni alfu na mbokolo mbiri mo u mwezi.How much is your pay? -- It's $1200 per month.See alternate pronunciation: elfu na mbokolo mbiri.
alfu na mbokolo mfungateNoseventeen hundred (1700)Alfu na mbokolo mfungate sizinywera mphombe na sigara; haluse nagone kweise.Seventeen hundred [dollars] I used to drink alcohol and [smoke] cigarettes; now I'm sleeping outside.See alternate pronunciation: elfu na mbokolo mfungate.
alfu na mbokolo mnaneNoeighteen hundred (1800) = one thousand eight hundredAlfu na mbokolo mnane zino simdyera mwanangu Zawadi mwe bengi; eze akongere masomo anaguluka mtu mdyima.These eighteen hundred [dollars] I put in the bank for my child Zawadi; she'll come to use it for her studies when she gets older.alfu na mbokolo mnane mirongo chenda na ntratu (1893)eighteen hundred and ninety-three (1893)alfu na mbokolo mnane mirongo chenda na mbiri (1892)eighteen hundred and ninety-two (1892)alfu na mbokolo mnane mirongo chenda na mwenga (1891)eighteen hundred and ninety-one (1891)alfu na mbokolo mnane mirongo ntandatu na mnane (1868)eighteen hundred and sixty-eight (1868)alfu na mbokolo mnane mirongo ntandatu na shano (1865)eighteen hundred and sixty-five (1865)alfu na mbokolo mnane mirongo minne na ntratu (1843)eighteen hundred and forty-three (1843)See alternate pronunciation: elfu na mbokolo mnane
alfu na mbokolo mtandatuNosixteen hundred (1600)Alfu na mbokolo mtandatu ni mapesa ya kutumikira miezi mitata kwa mtru yumwenga, kama anapanga mipango yedi.Sixteen hundred [dollars] is money to use for three months for one person, if one plans good budgets.See alternate pronunciation: elfu na mbokolo mtandatu.
alfu na mbokolo nneNofourteen hundred (1400)Baba simwinkha alfu na mbokolo nne za matibabu yake.I gave Grandpa fourteen hundred [dollars] for his treatments.See alternate pronunciation: elfu na mbokolo nne.
alfu na mbokolo ntratuNothirteen hundred (1300)Kwa mipango yedi alfu na mbokolo ntratu dalla wadaha ukatumikira mezi mitatu mwe Tanzaniya.With good budgeting thirteen hundred dollars you can use [to live on] for three months in Tanzania.See alternative pronunciation: elfu na mbokolo ntratu.