hutubaNG51speech(es)Silava hutuba kwe skulu yangu.I gave a speech at my school.Raisi kalava hutuba mwe di bunge.The president gave a speech in congress.See: mta hutuba, kuhutubiya.2talk(s)Nechiro silava hutuba kwe kazi yangu kuhusu kukonga kuwandika buku tuhu.Last night I gave a talk at my work regarding starting to write another book.3lecture(s)Hutuba ya Mze Mwagiro ichidyamanya chifurahike.Mr Mwagiro's lecture made us (be) happy.4presentation(s)5sermon(s)Imamu wa ko msigiti wetu alava hutuba kila Dyuma.The imam at our mosque gives a sermon every Friday.