TukiraNPropTukiraTukira anunga nimsole abinda nasoma yake.Tukira wants me to marry her when she finishes her studies.Kutukira is an alternate pronunciation.See: kutukira.