eka< EngNG5acre(s)Ku kaya nachina eka kumi za matigiti.Back home we had ten acres of watermelons.China eka shano za mteza.We have five acres of peanuts.Honde ya eka alfu yawarabiyika.A farm of a thousand acres is irrigatable.Eka imwenga ni dharabhu ntratu ama nne.One acre makes three or four "darabu".