alfu na mbokolo nneNofourteen hundred (1400)Baba simwinkha alfu na mbokolo nne za matibabu yake.I gave Grandpa fourteen hundred [dollars] for his treatments.See alternate pronunciation: elfu na mbokolo nne.