bwiribwiri (mabwiribwiri)NG3spiderBwiribwiri sono dikulume!Don't let a spider bite you!Bwiribwiri dadya isi.The spider is eating a fly.bwiribwiri sumupoisonous spiderSee: ubwiriri, nyumba ya bwiribwiri.