dalanga dya kupikira (madalanga ya kupikira)NG3apronKwa viya mokadyi ni weye, dalanga dyo u kupikira divale weye tú.!Since you are the baker, you be the only one to wear the apron!Mkazangu kavala dalanga dya kupikira.My wife wears an apron.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *