BwedoNG9Bwedo (in Mugambo, Somalia)Naita kutanga bwedo.I'm going to the farm in Bwedo.Honde zangu zose mbiri zikaira Bwedo.Both my two farms sit in Bwedo.See: kubweda.