lusaya ~ usaya (saya)NG61cheekAmtowa risasi mo lusaya puu; agwa, afa.He shoots him in the cheek, pow! He falls, he dies.2side ofmwo lusaya mlimaon the side of the mountain